Zakończony
od 07.06.2018 do 16.11.2018

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach Działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

Numer konkursu: RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/18

Rejestr zmian

Informacje o naborze

Forma naboru

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

7 czerwiec 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie do16 listopada 2018 r.
 2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 16 listopada 2018 r. do godz. 15:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów do godziny 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 23 listopada 2018 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 23 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
a)uczelnie wyższe,
b)jednostki naukowe,
c)konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt. a) lub b).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, których projekty zostały ujęte w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu: Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

2) W ramach konkursu wspierane będą inwestycje:

 • umieszczone na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej i znajdujące się w załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dzień zamknięcia naboru wniosków,
 • którym nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/17,
 • polegające na tworzeniu lub rozwijaniu infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem kosztów osobowych oraz kosztów utrzymania infrastruktury.

3) Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r.

4) Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia, w których założono, że:

 • rezultat projektu jest przeznaczony do wykorzystania jedynie w działalności gospodarczej, albo rezultat projektu jest przeznaczony do wykorzystania w działalności gospodarczej i niegospodarczej, przy czym część projektu w zakresie infrastruktury badawczej  przeznaczona do wykorzystania gospodarczego musi stanowić nie mniej niż 30% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych w projekcie (z wyłączeniem kosztów pośrednich).

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1) Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych nieobjętych schematami pomocy publicznej lub pomocą de minimis, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej – 85% (w przypadku otrzymania przez wnioskodawcę zgody na udział budżetu państwa (dotacja celowa) w finansowaniu wkładu w części niegospodarczej projektu),
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych nieobjętych schematami pomocy publicznej lub pomocą de minimis, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej – 100% (w przypadku, gdy na realizację ww. wydatków nie zostanie udzielona dotacja celowa pochodząca ze środków krajowych, pomimo wystąpienia wnioskodawcy, zgodnie z procedurą określoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego we współpracy z ministrem ds. Nauki),
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności gospodarczej – 50%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 85%.

2) Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych nieobjętych schematami pomocy publicznej lub pomocą de minimis, tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności niegospodarczej – 15%,
 • w przypadku, gdy na realizację ww. wydatków zostanie udzielona dotacja celowa pochodząca ze środków publicznych lub jeśli ich dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesie 100% – 0%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej tj. w odniesieniu do części infrastruktury służącej działalności gospodarczej – 50%,
 • w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 15 %

3) Maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy

4) Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: wynosi 10 000 000,00 EURO (słownie: dziesięć milionów 00/100 euro).  Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 37 944 900,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100 złotych) z EFRR. IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie, o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne: