Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019

 

W związku z zakończeniem oceny złożonego w ramach naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1608/19 z dnia 10 września 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 ogłoszony w ramach działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 711 183,94 zł. 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu 2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

Numer konkursu: RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19

Poniżej prezentujemy odpwowiedzi na najczęściej zadawne pytania dotyczące konkursu:

Informacja o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski:

30 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

28 czerwca 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca  2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.16 podmiotami uprawnionymi do ubiegania sio dofinansowanie są:

1. Instytucje Otoczenia Biznesu działające jako:

 • Inkubator Przedsiębiorczości,
 • prowadzone przez Uczelnię Centrum Transferu Technologii i spółka celowa Uczelni (wyłącznie jako partner w projekcie Centrum Transferu Technologii),
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Inkubator Technologiczny,
 • Park Naukowo – Technologiczny,
 • Park Przemysłowy,
 • Instytucja Finansowa prowadząca fundusz pożyczkowy, poręczeniowy lub fundusz VC,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego lub Lokalnego,

2. partnerstwa, w skład których wchodzić będą instytucje wymienione w pkt. 1).

Wsparcie kierowane jest do podmiotów, które od co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działają jako Instytucje Otoczenia Biznesu (tzn. świadczą usługi rozwojowe, w tym finansowe, innowacyjne, doradcze na rzecz przedsiębiorstw) na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w ww. okresie posiadały siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.16: Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

2. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wprowadzenie do jej oferty nowych bądź znaczące ulepszenie dotychczas świadczonych specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności dotyczących rozwoju sfery B+R+I, będących odpowiedzią na pojawiające się i zmieniające oczekiwania sektora biznesu.

3. Działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w następującym katalogu czynności:

 • uszczegółowienie założeń i koncepcji projektowanych specjalistycznych usług doradczych,
 • przygotowanie niezbędnego potencjału osobowego i technicznego IOB do świadczenia projektowanych specjalistycznych usług doradczych (w tym dostęp do baz danych, niezbędne specjalistyczne szkolenia, jednakże z wyłączeniem wydatków na zakup środków trwałych i inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków na udział pracowników w studiach wyższych i podyplomowych),
 • przeprowadzenie badania rynku pod kątem zwiększania zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowane specjalistyczne usługi doradcze (wypracowanie procedur stałego monitorowania potrzeb klientów),
 • przygotowanie oferty rynkowej (testowanie i ewaluacja efektywności etapu testowania, charakterystyka odbiorcy usługi, kanały dystrybucji, określenie procedur obsługi klienta, oceny zadowolenia z usług i oczekiwań klienta).

4. Projektowane nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi doradcze mogą w szczególności dotyczyć:

 • usług doradczych wspierających proces transferu technologii (m.in. wycena własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwo w negocjacjach),
 • usług doradczych w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie, dostęp do specjalistycznych baz danych patentowych),
 • usług doradczych w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych, tworzenia nowych łańcuchów wartości;
 • usług doradczych i prawnych we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a jednostkami B+R (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych);
 • usług doradczych w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi);
 • usług doradczych w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi).

5. Realizacja projektu musi odbywać się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Maksymalna kwota wsparcia ustalana będzie zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 883 140,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zakończona ocena wniosku dla Działania 1.16

09.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków